Konstsamlingen

Göteborg Konst. Konstsamlingen

I drygt 70 år har Göteborgs Stad köpt in konstverk för att placera ut och visa på kommunala arbetsplatser. Samlingen består idag av fler än nio tusen konstverk som tillsammans speglar Göteborgs konstscen från 1940-talet fram till idag. Genom att medvetet visa en mångfald av konstnärliga uttryck  öppnar den upp för konstens många röster.

Hur det började

Efter ett beslut i kommunfullmäktige 1946 bildades stadens minsta nämnd, Göteborgs konstnämnd, med uppdraget: ”… att för stadens del tillvarataga konstnärliga uppgifter i olika hänseenden … samt bevaka och vårda sig om frågor rörande den konstnärliga utsmyckningen av särskilda förvaltningsbyggnader, skolor, sjukhus, andra allmänna inrättningar samt sammanträdes- och samlingslokaler beträffande såväl redan befintliga som planerade byggnader …”

Målsättningen var folkbildande, att öka medborgarnas intresse och förståelse för konst, men också genom beslut att endast handla konst på stadens seriösa gallerier stimulera konstlivet i Göteborg. Konstberedningens folkvalda politiker skötte tillsammans med konstnärskonsulter och tjänsteman inköpen av konst. Inköpen reglerades av regler som gynnade yrkesaktiva konstnärer. År 1947 var anslaget 15 000 kronor, motsvarande ca 240 000 kronor i dagens penningvärde. Idag är 800 000 kronor öronmärkta för konstinköp.

Konstinköp till samlingen

Göteborg Konst köper inte in konst med en speciell miljö i åtanke vilket ger stor frihet vid inköpen. Vilka konstverk som ska inkluderas i samlingen är istället resultatet av sakkunniga diskussioner. Rådgivande konstkonsulter rekryteras bland stadens utövande konstnärer. Under en tidsbegränsad period får de parvis i uppdrag  att besöka aktuella utställningar i staden. Konsten köps sedan in av Göteborg Konst från gallerier, konsthallar och andra lokala plattformar för samtida konst.

Genom inköp från stadens gallerier berikas samlingen månadsvis med nya verk och yrkesverksamma konstnärer, galleri- och utställningsverksamheter stöttas och därmed i förlängningen stadens samlade konstliv.

Samlingen ger en bred bild av Göteborgs mångfacetterade konstliv och de konstnärskap som visats under åren. Den har inte formats utifrån en idé om att representera de stora strömningarna inom konsten från en viss tid, eller för att visa de konstnärskap som varit mest framträdande.

Hålla koll

Göteborg Konst registrerar, märker, fotograferar och ramar de inköpta verken. Uppgifterna sparas i ett dataregister där all tänkbar information om konstverket och så småningom dess placering på en arbetsplats lagras.

Mer information:

⇒ Intresseanmälan – konstkonsult för inköp till samlingen

⇒ Reviderade riktlinjer för konstinköp 2017  (pdf)

⇒ ”Ut med konsten!” film (Vimeo) 

⇒ ”Ut med konsten!” publikation (pdf)