Vårt uppdrag

Göteborg Konst: Enprocentregeln, Konstkartan, Konstsamlingen, Per och Alma Olssons grundskolefond, Charles Felix Lindbergs donationsfond

Göteborg Konst är en enhet inom kulturförvaltningen som arbetar med offentlig konst, både inom- och utomhus i staden. Till grund för arbetet finns en demokratisk ambition, en övertygelse om att konsten är en viktig del i samhället och att den ska vara tillgänglig för alla.

Genom att processleda konstgestaltningar och placera ut konstverk ur stadens konstsamling, erbjuds allmänheten en möjlighet att uppleva samtida konst i sin vardag. Den offentliga konsten har en viktig funktion att fylla, då den skapar möjlighet till interaktion och diskussion. Konstverk reflekterar ofta upplevelser och händelser, samt utvecklar helt konkret de gemensamma livsmiljöerna.

Vad som är konstnärlig kvalitet är inte godtyckligt utan måste vara föremål för diskussion och därför arbetar Göteborg Konst med konstsakkunniga i samtliga processer. Genom samarbeten, omvärldsbevakning och ett omfattande nätverk förankras enhetens arbete i samhället. Göteborg Konst är stadens självklara plattform för dialog om den offentliga konsten, både för professionella aktörer och engagerad allmänhet.

Konstsamlingen

Alla kommunala arbetsplatser kan ansöka om att få en kollektion utplacerad i sin verksamhet. Samlingen består idag av drygt 9000 verk som speglar Göteborgs konstscen från 1940-talet fram till idag. Verken köps in från gallerier, konsthallar och andra plattformar. Konsten bidrar till att göra arbetsplatsen stimulerande, samtidigt som den ger besökare spännande konstupplevelser.

Vad som uppstår i mötet med ett konstverk går inte att mäta och är ofta svårt att uttrycka med ord. En del verk skapar inte några reaktioner alls, medan andra kan väcka starka känslor och tankar. Det kan beröra allt från små händelser i vardagen, till stora existentiella frågor om samhälle, religion, identitet och kultur. Genom att medvetet presentera en mångfald av konstnärliga uttryck och metoder, så öppnar samlingen upp för konstens många röster.

Enprocentregeln

Göteborg Konst arbetar för att främja konstnärlig integritet och oberoende så att en stor variation konstnärliga uttryck och perspektiv kan ta plats i stadsrummen. Tillsammans med konstsakkunniga driver enheten konstprojekt som involverar platsen, invånarna och de sociala relationer som finns i en stad.

Konsten kan komma in i olika faser av en stadsutveckling, som en konstnärlig förstudie som analyserar en situation eller som en aktivitet som skapar eller stärker mötesplatser. Det är viktigt att Göteborg Konst kommer in tidigt i planeringen så att relevanta processer kan skapas. När konsten samverkar med andra gestaltande kompetenser tillförs estetiska och kulturella mervärden till våra gemensamma livsmiljöer.

I Göteborg Stad är det ett ska-krav för de byggande bolagen och förvaltningarna att inom ramen för enprocentregeln avsätta medel för konst i samband med ny-, om- eller tillbyggnation. Göteborg Konst är bolagen och förvaltningarnas samarbetspart för utveckling och genomförande av konstprojekt i och med enprocentregeln.

Donationer

Charles Felix Lindbergs donationsfond har skapat förutstättningar för konstupplevelser i Göteborgs offentliga rum sedan 1909. Vid sin död donerade Charles Felix Lindberg sin förmögenhet till Göteborgs Stad att användas till ”stadens prydande och förskönande.”

Det finns ett stort intresse hos allmänheten för stadens konst, och arbetet sker alltid i samarbete med civilsamhället. Stadens invånare kan föreslå och påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning genom att lägga motioner vart tredje år tillsammans med en ledamot i kommunfullmäktige.

Per och Alma Olssons grundskolefond instiftades 1926 efter en donation till staden. Syftet med fonden är att förse Göteborgs grundskolor med konst ”ägnat att väcka barnets fantasi och utveckla dess färgsinne.” Göteborg Konst bistår fonden med sakkunskap. Den årliga avkastningen används till att en konstnär skapar ett platsspecifikt konstprojekt. Resultatet blir ett konstverk integrerat i skolans miljö och där elever och personal ges möjlighet att få ta del av processen.

Konstregister

Göteborg Konst ansvarar även för kommunens gemensamma konstregister. Här registrerar stadens bolag och förvaltningar som har ett eget konstinnehav sina konstverk. I uppdraget ingick också att göra en inventering och registrering av konsten i Göteborgs alla grundskolor. Konst som till största delen köpts in av Göteborgs Allmänna Skolstyrelse.